Home / TOP teme / Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28.04.2018. „Buduće generacije – bezbedne i zdrave“

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 28.04.2018. „Buduće generacije – bezbedne i zdrave“

Međunarodna organizacija rada (MOR) svake godine obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, počevši od 2003. godine kada je na inicijativu sindikata prvi put organizovan. Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu naglašava potrebu sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti u svetu da bi se smanjio broj umrlih i povređenih na radu. Cilj MOR jeste unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, pre svega kroz prevenciju, što je obaveza i odgovornost svih aktera u ovoj oblasti:  države, sindikata, organizacija poslodavaca i stručnjaka za bezbednosti i zdravlje na radu.

Ove godine, ovaj dan se obeležava zajedno sa Svetskim danom protiv dečjeg rada pod sloganom „Buduće generacije – bezbedne i zdrave“. Cilj je da se zajedničkom kampanjom poboljša bezbednost i zdravlje mladih radnika i okonča dečji rad.

Nije svaki dečji rad neprihvatljiv. Pomoć roditeljima u kućnim poslovima ili u zajedničkom biznisu, ili poslovi koje obavljaju van školskih časova i u vreme raspusta radi đžeparca ne smatra se štetnim. Pod neprihvatljivim dečjim radom podrazumeva se rad koji deci oduzima detinjstvo, mogućnosti za uspeh u životu i dostojanstvo i predstavlja opasnost za njihov fizički i mentalni razvoj. Odnosi se na decu do 15. ili 17. godine života, dok su mladi radnici starosti 15 do 24 godina. To je rad koji je mentalno, fizički, socijalno i moralno štetan i opasan za decu i sprečava ih da pohađaju školu, tera ih da školovanje napuste prevremeno ili moraju istovremeno da se školuju i rade veliki broj sati teške poslove.

Posebno teški oblici dečjeg rada definisani su Konvencijom broj 182 MOR kao rad sličan ropstvu, trgovina decom,  prisilni rad zbog dugovanja roditelja, regrutovanje dece za učešće u oružanim sukobima, dečja prostitucija, korišćenje dece u nelegalnim aktivnostima, kao što je proizvodnja i prodaja droga itd.

U Srbiji Zakon o radu navodi da radni odnos može da zasnuje samo lice koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima. Godine 2018. stupila je na snagu Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu, kako bi se obezbedila zaštita dece do 18 godina od opasnog rada. Uredba sadrži listu poslova koja deca ne bi smela da rade.

Prema procenama iz 2016. godine, 152 miliona dece starosti od 5 do 17 godina su žrtve dečjeg rada, skoro polovina (48%) u dobnoj grupi 5 – 11 godina, 58% dečaka i 42% devojčica. Od toga 73 miliona rade na poslovima koji su opasni po zdravlje. Deca su najčešće zaposlena u poljoprivredi i ribolovu njih 71%. Treba napomenuti problem dečjeg rada pri gajenju duvana, posebno u najsiromašnijim delovima sveta, pri čemu su deca izložen mnogim hemijskim materijama i pesticidima. Pored poljoprivrede, 12% deca radi u industriji (rudarstvo, kamenolomi,  građevinarstvo itd.), a 17% u  uslužnim delatnostima (prodaja, restorani i hoteli, javni prevoz, stovarišta itd.). U Srbiji ne postoji pouzdani podaci o eksploataciji deca, ali se pretpostavlja da je najviše angažovano u poljoprivredi i u prosjačenju, posebno romska deca.

U svetu ima 541 miliona mladih radnika starosti 15 – 24 godine koji čine 15% ukupne radne snage, ali imaju do 40% veću stopu povreda na radu bez smrtnog ishoda nego odrasli radnici stariji od 25 godina. Oni su osetljiviji na mnogobrojne rizike sa radnog mestu, zbog svog fizičkog i psihološkog razvoja, manje radnog iskustva i nedostatka obuke. Usled nepoznavanje rizika na radu skloni su da lakše prihvate opasne zadatke ili poslove sa lošima radnim uslovima.

Jedan od ciljeva ovogodišnje kampanje jeste da se ubrza ispunjavanje Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i to cilja 8.8 o bezbednoj i sigurnoj radnoj sredini za sve radnike do 2030. godine i 8.7 o ukidanju svih oblika dečjeg rada do 2025. godine. Postizanje ovih ciljeva zahteva zajednički i integrisani pristup koji promoviše kulturu prevencije u okviru bezbednosti i zdravlja na radu od čega će imati koristi buduće generacije zaposlenih u svetu.

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu ove godine ističe veliku važnost borbe protiv dečjeg rada i poboljšanja bezbednost i zdravlje mladih radnika, da bi se unapredilo dostojanstveno zapošljavanje mladih.