Home / Šta je javno zdravlje / Odrednice zdravlja

Odrednice zdravlja

Mnogo faktora utiče na ljudsko zdravlje, kao i na nastanak, tok i razvoj bolesti. Da li će ljudi oboleti ili ostati zdravi određeno je spletom različitih uslova, čovekovim ličnim karakteristikama i različitim činiocima koji ga okružuju (društvena, ekonomska i fizička okolina).

U literaturi postoji mnogo definicija i klasifikacija faktora koji utiču na zdravlje, a koji se zovu „odrednice zdravlja“, ili „determinante zdravlja“. Generalno se definišu kao “široki spektar ličnih, ekonomskih i okolinskih faktora koji određuju zdravlje pojedinca ili zajednice”. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) postoje sledeće grupe odrednica zdravlja:

 1. Dohodak i socijalni status (viši su povezani sa dobrim zdravljem);
 2. Obrazovanje (niži stepen obrazovanja povezan je sa lošijim zdravljem, više stresa i manje samopoštovanja);
 3. Fizička okolina (čista voda, čist vazduh, zdravo stanovanje, komunikacije i putevi – bolje zdravlje);
 4. Zaposlenje i radni uslovi (zaposleni su zdraviji, naročito oni koji imaju kontrolu nad svojim radnim uslovima);
 5. Mreža društvene podrške (veća podrška – bolje zdravlje); kultura, običaji, tradicija i verovanja u porodici i zajednici takođe utiču na zdravlje;
 6. Genetski faktori (nasleđe igra ulogu u određivanju dužine života, zdravlju i verovatnoći za dobijanje neke bolesti);
 7. Zdravstveno ponašanje pojedinca i načini na koje pojedinac savladava stres (kao navike u ishrani, fizička aktivnost, pušenje, upotreba alkohola itd, pozitivno ili negativno utiču na zdravlje);
 8. Zdravstvena služba, njena dostupnost, korišćenje i efikasnost u preventivi i lečenju;
 9. Rodna pripadnost (muškarci i žene imaju različite bolesti u različitim godinama starosti).

Centri za kontrolu bolesti (CDC) definišu pet grupa odrednica zdravlja:

 1. Biološki faktori i genetika
 2. Ponašanje pojedinca
 3. Društvena okolina
 4. Fizička okolina
 5. Zdravstveni sistem

Istraživanja zasnovana na poslednjoj podeli faktora, pokazala su da biološki i genetski faktori zajedno sa zdravstvenim ponašanjem utiču do 25% na zdravlje, dok faktori iz grupe društvene i fizičke okoline, zajedno sa zdravstvenom službom učestvuju sa 75%.

Nasuprot ovim naučnim dokazima, koji pokazuju da je najveći broj faktora koji određuje naše zdravlje van domašaja ličnih promena ponašanja, postoje i brojni naučni dokazi koji ukazuju na značaj zdravstvenog ponašanja pojedinca.

Dugi niz godina su skoro u potpunosti ostajali po strani ekonomski, društveni ili politički faktori. To je grupa faktora pod zajedničkim nazivom “društveno-socijalne odrednice zdravlja“ kojima će u budućnosti verovatno biti poklonjena neophodna pažnja.

Literatura:

⦁ Centers for Disease Control and Prevention: Determinants of Health, dostupno na: https://www.healthypeople.gov/2020/about/foundation-health-⦁ measures/Determinants-of-Health

⦁ World Health Organisation: Determinants of health, dostupno na: http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/