Home / O nama / Misija, vizija, vrednosti i principi

Misija, vizija, vrednosti i principi

MISIJA

Sam naziv govori da je misija našeg Udruženja ZDRAVLJE. Da bi se zdravlje populacije unapredilo, neophodno je delovati i na nivou pojedinca i na nivou sistema. Zato je naša misija dvojaka:

 1. Osnaživanje pojedinaca za brigu o zdravlju i
 2. Partnerstvo i podrška sistemu zdravstvene zaštite
 1. Osnaživanje pojedinaca za brigu o zdravlju je jedan od osnovnih preduslova za unapređenje ne samo ličnog zdravlja, već i zdravstvenog stanja čitave populacije. U tom smislu Udruženje „Misija zdravlje“ usmerava svoje aktivnosti na:
  • pružanje jasnih i na naučnim dokazima zasnovanih informacija o aktuelnim javno-zdravstvenim pitanjima i prioritetima, korišćenjem različitih sredstava komunikacije sa javnošću,
  • podizanje svesti i edukaciju stanovništva o načinima za unapređenje zdravlja, prevenciju faktora rizika i kontrolu bolesti od većeg javno zdravstvenog značaja i
  • jačanje individualnih sposobnosti za bolju kontrolu i unapređenje sopstvenog i kolektivnog zdravlja.
 2. Partnerstvo i podrška sistemu zdravstvene zaštite su drugi važan faktor za unapređenje zdravlja stanovništva. U tom cilju naše Udruženje:
  • prepoznaje javno-zdravstvene probleme i zalaže se za njihovo rešavanje,
  • sprovodi istraživanja,
  • priprema i realizuje projekte koji nude delotvorna rešenja, sa potencijalom da budu integrisana u zdravstveni sistem,
  • mobiliše širok krug civilnih, privatnih i državnih partnera za realizaciju svojih aktivnosti i
  • uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama koje imaju srodne misije i ciljeve.

 

 

 

VIZIJA

Naša vizija je društvo u kome građani imaju svest, znanje i stavove o zaštiti i unapređenju zdravlja i prevenciji faktora rizika zasnovane na naučnim dokazima, a ne na mitovima i u kome su organizacije civilnog društva osnažene za aktivnu ulogu u prepoznavanju, proceni i rešavanju javno zdravstvenih izazova.

 

VREDNOSTI I PRINCIPI

Naš rad se zasniva na nekoliko osnovnih vrednosti:

 1. Zdravlje je najveće bogatstvo
 2. Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo i kao takvo je Ustavom garantovano
 3. Zdravlje je briga svih nas
 4. Poznavanje  odrednica zdravlja je uslov za njegovo unapređenje

Principi kojima se rukovodimo su:

 • stručnost
 • delotvornost
 • transparentnost
 • odgovornost